Sunday, October 4, 2015

ﺁﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧمی ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ

 ﺁﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻧمی ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
..
.
ﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻡ
ﺭﻗﺼﯿﺪﻧﺸﻮﻧﻮ دیدین؟
ﺷﺒﯿﻪ ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ فلجه
ﺍﻭﻧﻢ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ

No comments:

Post a Comment