Saturday, October 3, 2015

دقت کردین وقتی کسی رو همه دوست دارن چه زود میمیره

دقت کردین وقتی کسی رو همه دوست دارن چه زود میمیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 بخدا یه مو از سر من کم بشه خونوادم دست از سرتون بر نمیدارنا!
نمیخوام دوسم داشته باشین ، میفهمین؟؟؟
من زندگیمو دوست دارم!
نگران سقف نباشین، گرفتمش:-)

No comments:

Post a Comment